ประวัติการก่อตั้งร้าน

ก่อตั้ง

   นางสุนทรี  วิชิตนาค (นามสกุลเดิม ขนาดนิด)

   ครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่ 3 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

   การทำงานร่วมกับชุมชน :-

   - ประธานกลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านโบราณหาดเสี้ยว
   - ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
   - ประธานเครือข่ายสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ อำเภอศรีสัชนาลัย

ผู้จัดการ

นางสาวรวีวรรณ ขนาดนิด

การทำงานร่วมกับชุมชน :-

- รองประธานกลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านโบราณหาดเสี้ยว

สถานที่ตั้ง

บ้านเลขที่ 329 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130

โทรศัพท์
/โทรสาร
055-671321
มือถือ 089-8588576
e-mail address r_khanadnid@hotmail.com , webmaster@suntreethai.com
เว็บไซต์

www.suntree-thai.com

www.suntreethai.com

ประวัติร้าน

    เริ่มต้นจากการรวมตัวของแม่บ้านตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เพื่อผลิตผ้าทอซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวไทยพวนหาดเสี้ยว โดยมีนางสุนทรี ขนาดนิด เป็นตัวแทนในการนำผลิตภัณฑ์ผ้าทอออกไปจำหน่ายยังสถานที่ต่างๆ โดยจัดตั้งศูนย์สาธิตการทอผ้าพื้นเมืองที่บ้านเลขที่ 130 หมู่ที่ 2 ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งผลจากการทำงานร่วมกันในครั้งนั้น ทำให้ผ้าทอหาดเสี้ยวเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทั้งในจังหวัดเดียวกัน จังหวัดใกล้เคียง และที่กรุงเทพมหานคร ส่งผลให้มีความต้องการผ้าทอมากขึ้น และมีผู้มาดูงานที่ศูนย์สาธิตมากขึ้น

    ในปี 2537 ได้ย้ายศูนย์สาธิตดังกล่าว มาจัดตั้งเป็นศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านโบราณหาดเสี้ยว โดยมีสมาชิกของกลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านโบราณหาดเสี้ยว ที่มีนางสุนทรี ขนาดนิดเป็นประธาน มาทอผ้าที่ศูนย์แห่งนี้ จำนวนหนึ่ง และจัดตั้งร้านจำหน่ายสินค้าที่นี่โดยใช้ชื่อร้าน “สุนทรีผ้าไทย” มุ่งหมายให้เป็นที่ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นฝีมือของคนในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัย เพื่อรักษาและสืบสานภูมิปัญญาของผ้าทอไทยพวนให้คงอยู่ตลอดไป ปัจจุบันได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย ที่นี่ด้วย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่เยาวชนและผู้ที่มีความสนใจในภูมิปัญญาไทย

    การบริหารจัดการของร้านภายใต้เครื่องหมายการค้า มีวัตถุประสงค์หลักที่ต้องการให้สินค้าผลิตออกมาอย่างมีคุณภาพ และสามารถแข่งขันได้ในตลาด โดยยังคงเอกลักษณ์ของภูมิปัญญาเดิมเอาไว้ ภายใต้แนวคิด “ สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาอย่างต่อเนื่อง” ร้านสุนทรีผ้าไทยกับกลุ่มผู้ผลิต คือ “กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านโบราณหาดเสี้ยว” จึงร่วมกันกำหนดมาตรฐานของแต่ละผลิตภัณฑ์ เพื่อให้งานผลิตมีคุณภาพและมีมาตรฐาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจและเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า

มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านโบราณหาดเสี้ยว ได้รับ

1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ้าจก เลขที่ มผช. 48/2546 
2. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ้ายกมุก เลขที่ มผช. 49/2546 
3. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ้าทอมือลายขัดพื้นฐาน เลขที่ มผช. 18 (1) /2546 
4. ได้รับการคัดสรรผลิตภัณฑ์ประเภท ผ้าตีนจก ให้เป็นผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ในปี 2549, 2553

ประกาศนียบัตรที่ร้านสุนทรีได้รับ

1. ได้รับการคัดสรรผลิตภัณฑ์แปรรูป ชุดโต๊ะอาหาร ให้เป็นผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ในปี 2547

จุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์

1. ร้านสุนทรีผ้าไทย 
เลขที่ 329 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130
โทรศัพท์ 055-671321 , 089-8588576
www.suntree-thai.com

2. ร้าน 7OTOP อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
โทรศัพท์ 055-673056

3. พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ 055-261000-4 ต่อ 1218
www.thaitextilemuseum.com

 

 

กลับสู่ด้านบน