วิธีการชำระเงิน

ให้ผู้ซื้อชำระค่าสินค้าโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร และส่ง Fax สำเนาใบโอนเงิน มาที่เบอร์โทรสาร 055-671321

 

บัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ประเภทสะสมทรัพย์
ชื่อบัญชี นางสาวรวีวรรณ ขนาดนิด
เลขที่บัญชี 101-583573-7

 

บริษัทจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ผู้ซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 3 วันทำการถัดจากวันที่ได้รับเงิน
ทั้งนี้ ก่อนการชำระเงิน ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าก่อน

กลับสู่ด้านบน