วิธีส่งสินค้าและการคืนสินค้า

 

วิธีส่งสินค้า

1. ในประเทศ ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS แล้วแต่กรณี 
2. ต่างประเทศ ส่งผ่านระบบขนส่งระหว่างประเทศ 
ทั้งนี้ ค่าส่งสินค้าผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบเอง

การคืนสินค้า

บริษัทจะไม่รับคืนสินค้า ยกเว้น กรณีที่เกิดการชำรุด ฉีกขาดของหีบห่อที่บรรจุสินค้า
ซึ่งผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รับสินค้านั้นได้

 

กลับสู่ด้านบน