"Green Product" สุนทรีผ้าไทยได้รับคำรับรองการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเภทสิ่งทอขนาดเล็ก ระดับ ดีมาก

 

สุนทรีผ้าไทย ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านโบราณหาดเสี้ยว ได้รับคำรับรองจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ว่า การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ประเภท การผลิตสิ่งทอขนาดเล็ก ระดับ ดีมาก

 

"Green Product"

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2555

 

กลับสู่ด้านบน